„NOVA” KM-TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000609027
Numer REGON: 364006822
Numer NIP: 6653001628
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2024-04-11
Sygnatura akt[RDF/594317/24/733]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„NOVA” KM-TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2017-08-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIN gmina KONIN miejscowość KONIN2016-03-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KONIN ulica UL. HURTOWA nr domu 2 kod pocztowy 62-510 poczta KONIN kraj POLSKA 2016-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 03.03.2016R.2016-03-22 do dziś
2ANEKS NR 1/2017 Z DNIA 23.06.2017R. W SPRAWIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO: §1 UST. 2 I UST. 3, §6, §7, §9.2017-08-10 do dziś
302.01.2023R. - ZMIENIONO: §3, §13, §14 - DODANO W §9 UST. 62023-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3013427402017-08-10 do dziś
4. Numer KRS0000347526 2017-08-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKM-TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3013375022017-08-10 do dziś
4. Numer KRS0000347471 2017-08-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓŁNIKIEM WYŁĄCZNIE UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK KM-TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKM-TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3013375022017-08-10 do dziś
4. Numer KRS0000347471 2017-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-03-22 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-22 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-22 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-22 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-03-22 do dziś
621 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2016-03-22 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-03-22 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-03-22 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2023-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2017 okres OD 22.03.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
2data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
3data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
4data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
5data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
6data złożenia 05.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
7data złożenia 07.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
8data złożenia 11.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.03.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów