ADS PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000608583
Numer REGON: 363994315
Numer NIP: 5223057927
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-05-28
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/10694/20/108]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaADS PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2019-04-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. FERDYNANDA OSSENDOWSKIEGO nr domu 7 kod pocztowy 93-228 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.03.2016 R.2016-03-18 do dziś
219.03.2019, NOTARIUSZ GRZEGORZ GAWIOR, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 1289/2019, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA UMOWY I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2019-04-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPASIŃSKI2020-05-28 do dziś
2. ImionaHENRYK2020-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2020-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH NIEZBĘDNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU LUB PREZESA ZARZĄDU Z PROKURENTEM - ŁĄCZNIE2019-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPASIŃSKI2020-05-28 do dziś
2. ImionaHENRYK2020-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2019-04-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-08-16 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-08-16 do dziś
326 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2019-08-16 do dziś
427 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2019-08-16 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-08-16 do dziś
678 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2019-08-16 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-08-16 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-08-16 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2017 okres OD 16.03.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
2data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-17 do dziś
3data złożenia 29.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.03.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.03.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów