ARTFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000608496
Numer REGON: 364012260
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-06-24
Sygnatura akt[RDF/302483/21/783]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI2016-03-22 do dziś
2. Adresmiejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica UL. ODDZIELNA nr domu 14 kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA 2016-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.02.2016 R. NOTARIUSZ DAWID ZIELIŃSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, AKT NOTARIALNY REP. A NR 472/20162016-03-22 do dziś
211.07.2017 R., NOTARIUSZ DAWID ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 3168/2017, ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI2018-02-14 do dziś
315.07.2019 R., NOTARIUSZ D.JACKOWSKA-KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 5711/2019, ZMIENIONO § 5, DODANO § 9 UST.4 UMOWY SPÓŁKI.2019-09-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3635688252016-03-22 do dziś
4. Numer KRS0000597980 2016-03-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĘKARSKI2016-03-22 do dziś
2. ImionaDANIEL PIOTR2016-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-03-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-03-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2016-03-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego989 000,00 ZŁOTYCH2019-09-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego349 000,00 ZŁOTYCH2021-02-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-02-05 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego350 000,00 ZŁOTYCH2019-09-18 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego290.000 ZŁ2018-02-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-02-14 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego349000,00 ZŁ2016-03-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-03-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĘKARSKI2016-03-22 do dziś
2. ImionaKAROL MARIUSZ2016-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-03-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-03-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-03-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-03-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2016-03-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego989 000,00 ZŁOTYCH2019-09-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego349 000,00 ZŁOTYCH2021-02-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-02-05 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego350 000,00 ZŁOTYCH2019-09-18 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego290.000 ZŁ2018-02-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-02-14 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego349000,00 ZŁ2016-03-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-03-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE ZE SWOIMI ZASADAMI REPREZENTACJI2016-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3635688252016-03-22 do dziś
4. Numer KRS0000597980 2016-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-03-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2016-03-22 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-03-22 do dziś
318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2016-03-22 do dziś
418 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2016-03-22 do dziś
522 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-03-22 do dziś
632 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-03-22 do dziś
746 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-03-22 do dziś
873 1 REKLAMA2016-03-22 do dziś
946 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2016-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.05.2017 okres OD 22.03.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
2data złożenia 14.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
3data złożenia 10.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
4data złożenia 29.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
5data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.03.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów