MAPP DIGITAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000608404
Numer REGON: 363988094
Numer NIP: 5252651840
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-08-01
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/39243/23/360]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMAPP DIGITAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO nr domu 2B kod pocztowy 00-843 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.02.2016 (REPERTORIUM A NR 800/2016) SPORZĄDZONY PRZEZ MILENĘ STEMPIEŃ-JACHOWICZ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ALEI KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ NR 57 LOKAL 1.2016-03-17 do dziś
206-06-2016R., REP. A NR 7486/2016, NOTARIUSZ W WARSZAWIE GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. RONDO ONZ NR 1, ZMIENIONO W CAŁOŚCI AKT ZAŁOŻYCIELSKI I NADANO MU NOWE BRZMIENIE.2016-07-12 do dziś
315.12.2016 R., REP. A NR 17454/2016, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIENIONO § 2 PKT 1 I 22017-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEME UK HOLDINGS LTD2016-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2016-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-07-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO2016-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARREN2019-05-21 do dziś
2. ImionaSTEVEN FRANK2019-05-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-05-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-07-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2016-07-12 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-07-12 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2016-07-12 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-07-12 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-07-12 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-07-12 do dziś
772 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2016-07-12 do dziś
870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2016-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.04.2019 okres OD 17.03.2016 DO 31.12.20162019-04-02 do dziś
2data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-02 do dziś
3data złożenia 20.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-20 do dziś
4data złożenia 06.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-06 do dziś
5data złożenia 31.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
6data złożenia 09.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-09 do dziś
7data złożenia 16.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.03.2016 DO 31.12.20162019-04-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-02 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-20 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-06 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-09 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.03.2016 DO 31.12.20162019-04-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-02 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów