CSC SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000608373
Numer REGON: 363996722
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2018-09-26
Sygnatura akt[RDF/841469/18/623]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSC SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GWIAŹDZISTA nr domu 10 nr lokalu 10 kod pocztowy 53-413 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 03.02.2016 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO ANNĘ PUŁKOWNIK, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA IWONY MAŁCZAK, REP. A NR 467/2016.2016-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWICZ2016-03-18 do dziś
2. ImionaJOANNA2016-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.400 (TRZY TYSIĄCE CZTERYSTA ZŁOTYCH2016-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHOŃ2016-03-18 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ FRANCISZEK2016-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały63 (SZEŚĆDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.300,00 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY TRZYSTA) ZŁOTYCH2017-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2016-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuGDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W RAZIE POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ DOKONYWANYCH W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 200.000 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ DOKONYWANYCH W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 200.000 ZŁ WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2016-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHOŃ2016-03-18 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ FRANCISZEK2016-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2016-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-03-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2016-03-18 do dziś
242 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2016-03-18 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-03-18 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-03-18 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-03-18 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-03-18 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-03-18 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.10.2017 okres OD 01.03.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
2data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.03.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.03.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów