BOŻENA NOWICKA, EWA SOSIŃSKA-DOBRZYŃSKA, TADEUSZ BRYŃSKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDYK” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000608371
Numer REGON: 730995242
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-02-25
Sygnatura akt[RDF/369940/22/436]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-03-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 730995242 NIP 82719160112016-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOŻENA NOWICKA, EWA SOSIŃSKA-DOBRZYŃSKA, TADEUSZ BRYŃSKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDYK” SPÓŁKA JAWNA2016-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SIERADZKI gmina WARTA miejscowość WARTA2016-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARTA ulica UL. PRZEDWIOŚNIE nr domu 36/38 kod pocztowy 98-290 poczta WARTA kraj POLSKA 2016-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU 29.01.2016R.2016-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-03-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1/2016 PODJĘTEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ W DNIU 29.01.2016R. W TRYBIE ART. 26 §4 KSH.2016-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOŻENA NOWICKA, EWA SOSIŃSKA-DOBRZYŃSKA, TADEUSZ BRYŃSKI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDYK” SPÓŁKA CYWILNA2016-03-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-03-21 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKA2016-03-21 do dziś
2. ImionaBOŻENA MARIA2016-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-03-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSIŃSKA DOBRZYŃSKA2016-03-21 do dziś
2. ImionaEWA AGNIESZKA2016-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-03-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYŃSKI2016-03-21 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2016-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-03-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD KONIECZNA JEST REPREZENTACJA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW. ZA SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁY ZARZĄD UWAŻA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI CZYNNOŚCI, KTÓRE MOGĄ RODZIĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 ZŁOTYCH.2016-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKA2016-03-21 do dziś
2. ImionaBOŻENA MARIA2016-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSIŃSKA DOBRZYŃSKA2016-03-21 do dziś
2. ImionaEWA AGNIESZKA2016-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYŃSKI2016-03-21 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2016-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2016-03-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 22 PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2016-03-21 do dziś
286 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2016-03-21 do dziś
382 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2016-03-21 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-03-21 do dziś
535 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2016-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-15 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-12 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-12 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów