TANIE APTEKI RODZINNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000608309
Numer REGON: 363991417
Numer NIP: 9522145015
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/530290/23/376]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANIE APTEKI RODZINNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHEŁMSKA nr domu 6/8 nr lokalu 64 kod pocztowy 00-725 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.03.2016 R., REP. A NR 3325/2016, ANNA WNUK - OGONOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2016-03-18 do dziś
221.03.2016 R., REP. A NR 3779/2016, NOTARIUSZ ANNA WNUK - OGONOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2016-04-05 do dziś
314.06.2016 R., REP. A NR 3875/2016, NOTARIUSZ MARIA GRODZICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO § 17 UMOWY SPÓŁKI2016-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRYŚ2022-10-24 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 112500,00 ZŁ2022-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-10-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaESTKOWSKI2022-10-24 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 112500,00 ZŁ2022-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-10-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego225000,00 ZŁ2016-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2016-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRYŚ2022-10-24 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-10-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaESTKOWSKI2022-10-24 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-10-24 do dziś
36. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLIPSKI2022-10-24 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-24 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA2022-10-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2016-04-05 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-04-05 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-04-05 do dziś
447 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-04-05 do dziś
573 1 REKLAMA2016-04-05 do dziś
686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2016-04-05 do dziś
746 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2016-04-05 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-04-05 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.05.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
2data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
3data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
4data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
5data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
6data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
7data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.05.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.05.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2016-04-05 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TANIE APTEKI RODZINNE SP. Z O.O. Z DNIA 21 MARCA 2016R., ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ WNUK-OGONOWSKĄ, REP. A NR 3779/2016, O POŁĄCZENIU W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1) KSH, ZE SPÓŁKĄ TAR SP. Z O.O., POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI TAR SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ TANIE APTEKI RODZINNE SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ2016-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów