WTT INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000608268
Numer REGON: 363981382
Numer NIP: 7010559327
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/546564/23/484]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWTT INNOWACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2019-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. OŚWIĘCIMSKA nr domu 100E kod pocztowy 45-641 poczta OPOLE kraj POLSKA 2019-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.03.2016 R.2016-03-17 do dziś
206.08.2019R., REP. A NR 5607/2019, NOTARIUSZ IGOR FRĄSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, PRZYJĘTO NOWĄ JEDNOLITĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI2019-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWTT SPÓŁKA AKCYJNA2023-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5314146152023-05-18 do dziś
4. Numer KRS0000903303 2023-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2023-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-05-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2019-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTIC2021-02-18 do dziś
2. ImionaWILHELM JAN2021-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZADOROŻNY2019-09-10 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2019-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEĆ2019-09-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2019-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-09-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-09-10 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2019-09-10 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-09-10 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-09-10 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-09-10 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-09-10 do dziś
772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2019-09-10 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2019-09-10 do dziś
941 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
2data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
3data złożenia 06.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-06 do dziś
4data złożenia 26.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
5data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
6data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-06 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-06 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-26 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów