BUDMUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000608249
Numer REGON: 364011415
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-08-12
Sygnatura akt[RDF/173167/19/569]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina PSZCZYNA miejscowość BRZEŹCE2016-03-22 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZEŹCE ulica UL. JANA PRZYBYSZA nr domu 31 kod pocztowy 43-200 poczta BRZEŹCE kraj POLSKA 2016-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.02.2016R., ZASTĘPCA NOTARIALNY DOMINIKA KOPCZYŃSKA-SKWARA NOTARIUSZA MARII KOCHAN-KOPCZYŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. ŻWIRKI I WIGURY 7, 43-190 MIKOŁÓW, REPERTORIUM A NR 1131/2016 09.03.2016R., ZASTĘPCA NOTARIALNY DOMINIKA KOPCZYŃSKA-SKWARA, KANCELARIA NOTARIALNA W MIKOŁOWIE, REP. A NR 1876/2016 ZMIENIONO: § 22016-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZ2016-03-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ KAZIMIERZ2016-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2016-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZ2016-03-22 do dziś
2. ImionaMARLENA ANETA2016-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2016-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZ2016-03-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ KAZIMIERZ2016-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-03-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-03-22 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-03-22 do dziś
343 31 Z TYNKOWANIE2016-03-22 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2016-03-22 do dziś
543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2016-03-22 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2016-03-22 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 22.03.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
2data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3data złożenia 12.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.03.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.03.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów