A-TYNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000608130
Numer REGON: 363995800
Numer NIP: 7352866096
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/546110/23/10]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-TYNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina NOWY TARG miejscowość KREMPACHY2016-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KREMPACHY ulica UL. DŁUGA nr domu 88 kod pocztowy 34-433 poczta NOWA BIAŁA kraj POLSKA 2016-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.02.2016R. - UMOWA SPÓŁKI AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA IZABELĘ GÓRNIK, Z KAN. NOT. W NOWYM TARGU REP. A NR 1313/2016.2016-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA-TYNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3635982002016-03-18 do dziś
4. Numer KRS0000598985 2016-03-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZKOWICZ2016-03-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2016-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-03-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-03-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-03-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-03-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej30.000,00 ZŁ2016-03-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego30.000,00 ZŁ2016-03-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2016-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA-TYNK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3635982002016-03-18 do dziś
4. Numer KRS0000598985 2016-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 31 Z TYNKOWANIE2016-03-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2016-03-18 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-03-18 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-03-18 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2016-03-18 do dziś
543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2016-03-18 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2016-03-18 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-03-18 do dziś
845 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-03-18 do dziś
945 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
2data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
3data złożenia 03.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
4data złożenia 29.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
5data złożenia 14.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-14 do dziś
6data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
7data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-14 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów