APTEKI MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-22 godz. 11:16:13
Numer KRS: 0000608062
Numer REGON: 363982482
Numer NIP: 7010559362
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-09-19
Sygnatura akt[RDF/562582/23/755]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2023-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KRZEMIENIECKA nr domu 60A kod pocztowy 54-613 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2023-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.02.2016R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWICKA, NOWAKOWSKA-DRAPAŁA JOANNA, NOWICKA MAŁGORZATA, KANCELARIA NOTARIALNA S.C., REP.A NR 1259/20162016-03-17 do dziś
213.11.2018 R., REP. A NR 6493/2018, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RECK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UCHYLENIE TEKSTU AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO W NOWYM BRZMIENIU STANOWIĄCEGO JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY2019-01-11 do dziś
306.04.2023R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 3209/2023 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARTĘ WRÓBEL PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 9/1. ZMIANY: UCHYLENIE TEKSTU UMOWY SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU - STANOWIĄCEGO JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY.2023-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGW FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3672808482017-12-14 do dziś
4. Numer KRS0000677544 2017-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2017-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIZ2023-05-18 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA ANNA2023-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-11 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-11 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2019-01-11 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2019-01-11 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-01-11 do dziś
678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-01-11 do dziś
758 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2019-01-11 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-01-11 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.05.2017 okres OD 17.03.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
2data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
3data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
5data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
6data złożenia 21.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
7data złożenia 19.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.03.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.03.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów