DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Stan na dzień 2021-05-16 godz. 03:11:44
Numer KRS: 0000607669
Numer REGON: 363967198
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-12-03
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/37098/20/617]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2016-03-15 do dziś
3. NazwaDOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI2016-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-03-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. PIŁAWSKA nr domu 8 nr lokalu 1 kod pocztowy 50-538 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
11. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuDOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU2017-10-18 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-10-18 do dziś
3. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. DZIERŻONIOWSKA nr domu 7 nr lokalu 1A kod pocztowy 50-536 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-10-18 do dziś
21. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuDOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU.2019-11-18 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-11-18 do dziś
3. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. JABŁECZNA nr domu 14 nr lokalu 12 kod pocztowy 50-539 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-11-18 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.02.2016 R.2016-03-15 do dziś
228.06.2017 R. - ZMIENIONO §15 PKT 32017-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER ROZWOJU2016-03-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2016-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI WE WSZYSTKICH SPRAWACH MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRAŃSKA2016-03-15 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA WIKTORIA2016-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU FUNDACJI2016-03-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRAŃSKI2016-03-15 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MAREK2016-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI2016-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-03-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-03-15 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2016-03-15 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-03-15 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-03-15 do dziś
588 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2016-03-15 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2016-03-15 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-03-15 do dziś
847 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-10-18 do dziś
947 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.08.2017 okres OD 08.02.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
2data złożenia 11.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-11 do dziś
3data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.02.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 2. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZARÓWNO OSÓB FIZYCZNYCH JAK I OSÓB PRAWNYCH ORAZ OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 3. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA, 4. PROMOCJA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OSÓB ZATRUDNIONYCH, NIEZATRUDNIONYCH I INNYCH OSÓB KTÓRE POSZUKUJĄ ZATRUDNIENIA NA RYNKU PRACY, 5. PROMOCJA UCZENIA SIĘ I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRZEZ CAŁE ŻYCIE, 6. DZIAŁANIE NA RZECZ SPRAW SPOŁECZNYCH, BADAŃ RYNKU PRACY, BADAŃ RYNKU GOSPODARCZEGO, 7. PROMOCJA, BADANIE I UPOWSZECHNIANIE WALORÓW, NATURY, STRUKTURY I FUNKCJI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ WSPÓŁPRACY, ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, 8. PROMOCJA RÓWNEJ PARTYCYPACJI OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ MĘŻCZYZN I KOBIET W ŻYCIU GOSPODARCZYM, POLITYCZNYM I SPOŁECZNYM, JAK RÓWNIEŻ ZWALCZANIE NEGATYWNYCH STEREOTYPÓW KULTURALNYCH, WYZNANIOWYCH I DOTYCZĄCYCH PŁCI, 9. DZIAŁANIE NA RZECZ POGŁĘBIANIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I POMOC W SPEŁNIANIU UNIJNYCH NORM, 10. BADANIE, PROMOCJA, INFORMACJA ORAZ POMOC W UBIEGANIU SIĘ O FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ O FUNDUSZE KRAJOWE I ZAGRANICZNE, 11. DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 12. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 13. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, 14. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU, 15. BADANIE, PROMOCJA I INFORMACJA O RYNKU PRACY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, 16. INFORMACJA ORAZ POMOC W UBIEGANIU SIĘ O FUNDUSZE ZWROTNE ORAZ BEZZWROTNE NA ROZPOCZĘCIE ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.2016-03-15 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów