ARTEK OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000607472
Numer REGON: 363945707
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/338037/21/525]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEK OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina KARCZEW miejscowość KARCZEW2016-03-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KARCZEW ulica UL. KSIĘDZA WŁADYSŁAWA ŻABOKLICKIEGO nr domu 50 kod pocztowy 05-480 poczta KARCZEW kraj POLSKA 2016-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.02.2016 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR PUCZYŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OTWOCKU, REP. A NR 549/2016.2016-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2016-03-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleOŚWIADCZENIE Z DNIA 09.02.2016 R. PRZEDSIĘBIORCY - PANA ARTURA CAŁKA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ: FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA „ARTEK” CAŁKA ARTUR (NIP: 5321422859, REGON: 016179759) - O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ TJ. W SPÓŁKĘ: ARTEK OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. AKT NOTARIALNY (REP A 546/2016) SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W OTWOCKU - SŁAWOMIRA PUCZYŁOWSKIEGO W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W OTWOCKU PRZY UL. WAWERSKIEJ 1 LOK. 6. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY ZOSTAŁO DOKONANE W OPARCIU O PLAN PRZEKSZTAŁCENIA SPORZĄDZONY W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z 29.06.2015 R. (REP A NR 2727/2015) PRZED NOTARIUSZEM W OTWOCKU - SŁAWOMIREM PUCZYŁOWSKIM, KTÓRY TO PLAN (ZMIENIONY OŚWIADCZENIEM O ZMIANIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA 22.10.2015 R. SPORZĄDZONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM SŁAWOMIREM PUCZYŁOWSKIM, REP A 4436/2015).2016-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA „ARTEK” CAŁKA ARTUR2016-03-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2016-03-11 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAŁKA2016-03-11 do dziś
2. ImionaARTUR2016-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁOTYCH2016-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2016-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-03-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAŁKA2016-03-11 do dziś
2. ImionaARTUR2016-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-03-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2016-03-11 do dziś
217 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2016-03-11 do dziś
319 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2016-03-11 do dziś
422 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2016-03-11 do dziś
538 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2016-03-11 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-03-11 do dziś
749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2016-03-11 do dziś
852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-03-11 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 11.03.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
2data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
3data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
4data złożenia 06.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
5data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.03.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.03.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów