BUDGEM G. MATERNIA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000607018
Numer REGON: 363935525
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-10
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-02-09
Sygnatura akt[RDF/276618/21/37]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDGEM G. MATERNIA SPÓŁKA JAWNA2016-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2016-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. HANASIEWICZA nr domu 19 kod pocztowy 35-103 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2016-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.02.2016R.2016-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATERNIA2016-03-10 do dziś
2. ImionaBEATA2016-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-03-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-03-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-03-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATERNIA2016-03-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JÓZEF2016-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-03-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-03-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-03-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-03-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO.2016-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATERNIA2016-03-10 do dziś
2. ImionaBEATA2016-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATERNIA2016-03-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JÓZEF2016-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-03-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-03-10 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2016-03-10 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-03-10 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-03-10 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-03-10 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-03-10 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-03-10 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-03-10 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 10.03.2016 DO 31.12.20162018-03-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-18 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-04 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów