„IPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000606598
Numer REGON: 363939121
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-10
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-07-30
Sygnatura akt[RDF/171190/19/814]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„IPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”2019-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ZDROWA nr domu 18 nr lokalu 6A kod pocztowy 53-511 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.01.2016R., REP. A NR 158/2016, NOTARIUSZ ANNA BORZEMSKA-WILICZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ 22/22.2016-03-10 do dziś
221.12.2016R., NOTARIUSZ ANNA BORZEMSKA- WILICZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ NR 22/22, REP. A NR 5294/2016; ZMIENIONO §4 DODAJĄC UST. 7. 21.12.2016R., NOTARIUSZ ANNA BORZEMSKA- WILICZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ NR 22/22, REP. A NR 5305/2016; §6 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE.2017-01-26 do dziś
314.02.2019R., NOTARIUSZ ANNA BORZEMSKA- WILICZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ NR 22/22, REP. A NR 345/2019; ZMIENIONO §1 UST. 1 I 2, §2 UST. 1, §4 UST. 1 I 7, §5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ.2019-05-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBPOH+H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0223437702016-03-10 do dziś
4. Numer KRS0000499963 2016-03-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTES2017-01-26 do dziś
2. ImionaREINHARD2017-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-01-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-01-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-01-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.237,50 ZŁ2017-01-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.237,50 ZŁ2017-01-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRENGUO2019-05-14 do dziś
2. ImionaHUANG2019-05-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-05-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-05-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-05-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.237,50 ZŁ2019-05-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.237,50 ZŁ2019-05-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.237,50 ZŁ2019-05-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-05-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-03-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI.2016-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBPOH+H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0223437702016-03-10 do dziś
4. Numer KRS0000499963 2016-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy188 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2016-03-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-05-14 do dziś
245 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-05-14 do dziś
346 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2019-05-14 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2019-05-14 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-05-14 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-05-14 do dziś
766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-05-14 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-05-14 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-24 do dziś
2data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-16 do dziś
3data złożenia 30.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów