ENERGIA NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000606594
Numer REGON: 363958704
Numer NIP: 8943074915
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-10-05
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/12619/21/690]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina DŁUGOŁĘKA miejscowość GODZIESZOWA2021-10-05 do dziś
2. Adresmiejscowość GODZIESZOWA nr domu 32 kod pocztowy 55-095 poczta DŁUGOŁĘKA kraj POLSKA 2021-10-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejADOMEO@ENERGIANOWA.PL2016-03-14 do dziś
4. Adres strony internetowejENERGIANOWA.PL2021-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.03.2016 R.2016-03-14 do dziś
218.06.2018R. ZMIANA: § 32018-06-20 do dziś
329.06.2021 R. ZMIENIONO: §3, § 5,§ 6,§ 152021-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANAŚ2016-03-14 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7007 (SIEDEM TYSIĘCY SIEDEM) ZŁOTYCH2016-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANAŚ2021-10-05 do dziś
2. ImionaMATEUSZ SZYMON2021-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 007, 00 (SIEDEM TYSIĘCY SIEDEM) ZŁ2021-10-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego14707,00 ZŁ2021-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-03-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANAŚ2021-10-05 do dziś
2. ImionaMATEUSZ SZYMON2021-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANAŚ2016-03-14 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROŃ2016-03-14 do dziś
2. ImionaMARIUSZ NORBERT2016-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-03-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.06.2017 okres OD 15.03.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
2data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.03.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów