CUBEIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000606371
Numer REGON: 363900283
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-07-01
Sygnatura akt[RDF/399997/22/799]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBEIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2016-03-04 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ELEKTRYCZNA nr domu 1/3 nr lokalu 216 kod pocztowy 15-080 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2016-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.02.2016 R.2016-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUBEIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0616943862016-03-04 do dziś
4. Numer KRS0000512711 2016-03-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEUROPEAN INNOVATION ACCELERATOR LIMITED2016-03-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-03-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.950 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2016-03-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.950 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2016-03-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.950 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2016-03-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-03-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2016-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUBEIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0616943862016-03-04 do dziś
4. Numer KRS0000512711 2016-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2016-03-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-03-04 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-03-04 do dziś
363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2016-03-04 do dziś
472 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2016-03-04 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-03-04 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-03-04 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-03-04 do dziś
820 4 PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2016-03-04 do dziś
996 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2016-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2017 okres OD 04.03.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
2data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
4data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
5data złożenia 29.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-10-29 do dziś
6data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.03.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-10-29 do dziś
6OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów