BUILDING FOR BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000606320
Numer REGON: 363907285
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-06-02
Sygnatura akt[RDF/295575/21/138]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUILDING FOR BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCKI gmina SŁUPNO miejscowość SŁUPNO2016-03-07 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPNO ulica UL. MISZEWSKA nr domu 11 kod pocztowy 09-472 poczta SŁUPNO kraj POLSKA 2016-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.01.2016 R., KANCELARIA NOTARIALNA ANETY JODKO, REP. Z NR 311/2016.2016-03-07 do dziś
227.04.2017 R., REP. A NR 1081/2017, NOTARIUSZ ANETA JODKO, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU. ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI.2017-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYŃSKI2016-03-07 do dziś
2. ImionaADAM2016-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 155.390 ZŁOTYCH2017-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELONKA2016-03-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAKUB2016-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 151.600 ZŁOTYCH2017-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYŃSKI2016-03-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TADEUSZ2016-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.010 ZŁOTYCH2017-11-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego379000,00 ZŁ2017-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYŃSKI2016-03-07 do dziś
2. ImionaADAM2016-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELONKA2016-03-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAKUB2016-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYŃSKI2016-03-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TADEUSZ2016-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-03-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-03-07 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2016-03-07 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-03-07 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-03-07 do dziś
543 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2016-03-07 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-03-07 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-03-07 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-03-07 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.04.2017 okres OD 07.03.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
2data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
3data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
4data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.03.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.03.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów