HIIC - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000606273
Numer REGON: 363921747
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-11-02
Sygnatura akt[RDF/359939/21/151]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIIC - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina DŁUGOŁĘKA miejscowość ŁOZINA2016-03-07 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOZINA ulica UL. MILICKA nr domu 31 kod pocztowy 55-095 poczta MIRKÓW kraj POLSKA 2016-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.03.2016 R., REP. A NR 4596/2016 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA MASTERNAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ PROWADZONEJ NA ZASADACH SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK NUMER 7.2016-03-07 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DN.01.07.2016 R.,REP.A NR 14537/2016,SPORZADZONYM PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO IWONĘ KALINOWSKĄ,ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ROBERTA BRONSZTEJNA Z KANCELARII NOTARIALNEJ PROWADZONEJ ZA ZASADACH S.C. WE WROCŁAWIU RYNEK 7,ZMIENIONO: PKT 7,11,PKT 8,2 PO PKT 11 DODANO PKT 12 ZMIENIAJĄC NR DOTYCHCZASOWEGO PKT 12 NA PKT 13.2016-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZEŚNIEWICZ2016-03-07 do dziś
2. ImionaIZABELA TERESA2016-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET ZŁOTYCH)2016-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHLEBIK2016-03-07 do dziś
2. ImionaPIOTR IGOR2016-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2016-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE JEJ PRAW I OBOWIĄZKÓW UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. B) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2016-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHLEBIK2016-03-07 do dziś
2. ImionaPIOTR IGOR2016-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-03-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-03-07 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-03-07 do dziś
343 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-03-07 do dziś
443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-03-07 do dziś
543 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2016-03-07 do dziś
652 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2016-03-07 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-03-07 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-03-07 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2017 okres OD 07.03.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
2data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
3data złożenia 21.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-21 do dziś
4data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
5data złożenia 02.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.03.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-21 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.03.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-21 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów