INSTYTUT ROZWOJU OSOBISTEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000606218
Numer REGON: 363945860
Numer NIP: 7010558888
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2024-02-08
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/6378/24/198]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ROZWOJU OSOBISTEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 48 nr lokalu 8 kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINSTYTUT ROZWOJU OSOBISTEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ODDZIAŁ RZESZÓW2019-09-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2019-09-13 do dziś
3. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. SPORTOWA nr domu 6 nr lokalu 59 kod pocztowy 35-111 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2019-09-13 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.12.2015 R., REP. A NR 15472/2015, KANCELARIA NOTARIALNA MIRON JAKUBIAK, PAWEŁ CZJKA SP. C., UL. ŻYTNIA 15A/30 WARSZAWA2016-03-11 do dziś
203.10.2022 R., REP. A NR 4044/2022, SEBASTIAN CHABER PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. MOKOTOWSKIEJ 46A LOK. 27, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI: §6 UST. 12023-02-21 do dziś
313.12.2023 R., REPERTORIUM A NR 5464/2023, ARTUR CYBULSKI - ZASTĘPCA RAFAŁA BRANDT NOTARIUSZA W WARSZAWIE PRZY UL. MOKOTOWSKIEJ 46A LOK. 27, ZMIENIONO §7 UST. 1 I §7 UST. 6 UMOWY SPÓŁKI2024-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKA2016-03-11 do dziś
2. ImionaDOROTA ZOFIA2016-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały498 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.800,00 ZŁ.2024-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2024-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-03-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2016-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALEWSKA2016-03-11 do dziś
2. ImionaDOROTA ZOFIA2016-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-03-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-03-11 do dziś
285 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2016-03-11 do dziś
385 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2016-03-11 do dziś
474 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2016-03-11 do dziś
585 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2016-03-11 do dziś
685 3 GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH2016-03-11 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2016-03-11 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-03-11 do dziś
988 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2023-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
2data złożenia 26.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów