BORSCH PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000606195
Numer REGON: 363759560
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-02-04
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/4468/21/827]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 363759560 NIP 70105509702016-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORSCH PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA BOHATERÓW WRZEŚNIA nr domu 18 nr lokalu 42 kod pocztowy 02-389 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.02.2016 R., NOTARIUSZ OLGA WAWSZCZYK-RACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA PUSZKARSKA, OLGA WAWSZCZYK-RACZYŃSKA W WARSZAWIE, AL. SOLIDARNOŚCI 119/125 LOK. 15, REP. A NR 863/2016.2016-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASKAKOV2016-03-07 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2016-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ2018-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASKAKOV2018-01-05 do dziś
2. ImionaANDRIY2018-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ2018-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASKAKOV2018-01-05 do dziś
2. ImionaIURII2018-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ2018-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2016-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASKAKOV2018-01-05 do dziś
2. ImionaANDRIY2018-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-01-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASKAKOV2018-01-05 do dziś
2. ImionaIURII2018-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-01-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASKAKOV2016-03-07 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2016-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-03-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2016-03-07 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-03-07 do dziś
362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2016-03-07 do dziś
464 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-03-07 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-03-07 do dziś
672 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2016-03-07 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-03-07 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2016-03-07 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2017 okres OD 17.02.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
2data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-24 do dziś
3data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.02.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-24 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.02.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów