BUMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000605583
Numer REGON: 363762935
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-03-23
Sygnatura akt[RDF/281870/21/856]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3637629352016-03-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RYBNIK gmina RYBNIK miejscowość RYBNIK2016-03-03 do dziś
2. Adresmiejscowość RYBNIK ulica UL. KASPROWICZA nr domu 39 kod pocztowy 44-200 poczta RYBNIK kraj POLSKA 2020-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.01.2016 R. NOTARIUSZ ARTUR PĘDRACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REPERTORIUM A NR 101/2016 22.02.2016 R. NOTARIUSZ ARTUR PĘDRACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REPERTORIUM A NR 1005/2016 - ZMIENIONO § 22016-03-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-03-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGLA2016-03-03 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2016-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2017-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZTUKOWSKI2017-05-18 do dziś
2. ImionaARTUR2017-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ2017-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-03-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2016-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGLA2017-05-18 do dziś
2. ImionaROMAN2017-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-03-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2016-03-03 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-03-03 do dziś
347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-03 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-03 do dziś
547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-03 do dziś
656 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2016-03-03 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-03-03 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-03-03 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 07.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
2data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
3data złożenia 19.02.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-19 do dziś
4data złożenia 24.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
5data złożenia 23.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-19 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-19 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów