APTEKA „VERBENA” M.J.GRZEBYK, M.KĘDZIERSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000605522
Numer REGON: 930642030
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2024-02-20
Sygnatura akt[RDF/581496/24/205]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-03-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930642030 NIP 91300027522016-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „VERBENA” M.J.GRZEBYK, M.KĘDZIERSKI SPÓŁKA JAWNA2016-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KĄTY WROCŁAWSKIE miejscowość SMOLEC2016-03-04 do dziś
2. Adresmiejscowość SMOLEC ulica UL. GŁÓWNA nr domu 37 kod pocztowy 55-080 poczta KĄTY WROCŁAWSKIE kraj POLSKA 2016-03-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejVERBENA.SMOLEC@GMAIL.COM2016-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.02.2016 R.2016-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-03-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW APTEKA „VERBENA” S.C. MARII JOLANTY GRZEBYK I MIROSŁAWA KĘDZIERSKIEGO Z DNIA 08.02.2016 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2016-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „VERBENA” S.C.2016-03-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-03-04 do dziś
5. Numer REGON9306420302016-03-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEBYK2016-03-04 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2016-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-03-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-03-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-03-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIERSKI2016-03-04 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW CZESŁAW2016-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-03-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-03-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-03-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2016-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEBYK2016-03-04 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2016-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIERSKI2016-03-04 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW CZESŁAW2016-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-06 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-07 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-27 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-21 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów