HIGH QUALITY & GUARANTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000605452
Numer REGON: 363881485
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-02
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-07-27
Sygnatura akt[RDF/319866/21/546]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH QUALITY & GUARANTEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-03-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO nr domu 4 nr lokalu 29 kod pocztowy 50-078 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.11.2015 R., REP. A NR 670/2015, NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SĄDOWA 14/42016-03-02 do dziś
211.10.2018 R., NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SĄDOWA 14/4; REP. A NR 7280/2018; ZMIANA §5 UST.2 UMOWY SPÓŁKI2019-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-03-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOLKOV2019-04-12 do dziś
2. ImionaANDRII2019-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ. (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2019-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOLKOVA2019-04-12 do dziś
2. ImionaMARYNA2019-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 850,00 ZŁ. (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2019-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-03-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM2016-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOLKOV2019-04-12 do dziś
2. ImionaANDRII2019-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOLKOVA2019-04-12 do dziś
2. ImionaMARYNA2019-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-04-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2019-04-12 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-04-12 do dziś
343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2019-04-12 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-04-12 do dziś
543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2019-04-12 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-04-12 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-04-12 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-04-12 do dziś
943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2019-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
2data złożenia 26.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-26 do dziś
3data złożenia 26.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-26 do dziś
4data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
5data złożenia 27.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-26 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów