GRUPA WHITESAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000605431
Numer REGON: 363888346
Numer NIP: 5213725161
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-07-30
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/25157/21/887]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-03-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA WHITESAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PROMENADA nr domu 1/3 nr lokalu 11 kod pocztowy 00-778 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.02.2016 R., REP. A NR 1021/2015, NOTARIUSZ DOMINIK PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2016-03-03 do dziś
212.05.2021 R., REP. A NR 5990/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY PAWEŁ GUTOWSKI, ZASTĘPCA BARTOSZA WALENDY, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7 UST. 2, § 7 UST. 3 ORAZ § 13 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2021-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA WHITESAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3615569472016-03-03 do dziś
4. Numer KRS0000558522 2016-03-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASECKI2016-03-03 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ADAM2016-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-03-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-03-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-03-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-03-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2021-07-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2021-07-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000 ZŁ2016-03-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-03-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-03-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST GRUPA WHITESAND SPÓŁKA Z ORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST ŁUKASZ ADAM PIASECKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA WHITESAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3615569472016-03-03 do dziś
4. Numer KRS0000558522 2016-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2016-03-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-03-03 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-03-03 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2016-03-03 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2016-03-03 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-03-03 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-03-03 do dziś
773 1 REKLAMA2016-03-03 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-03-03 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2016-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-24 do dziś
2data złożenia 03.04.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-03 do dziś
3data złożenia 16.04.2020 okres OD 03.03.2016 DO 31.12.20162020-04-16 do dziś
4data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-03 do dziś
3OD 03.03.2016 DO 31.12.20162020-04-16 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów