A. GELCZUK, K. CHRAPLIWA, J. GALAS, R. JANKOWSKI, PRACOWNIA OPTYCZNA „RZUĆ OKIEM” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000605362
Numer REGON: 022478701
Numer NIP: 6922506923
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-11-06
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/19084/23/829]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-03-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 022478701 NIP 69225069232016-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. GELCZUK, K. CHRAPLIWA, J. GALAS, R. JANKOWSKI, PRACOWNIA OPTYCZNA „RZUĆ OKIEM” SPÓŁKA JAWNA2016-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość LUBIN2016-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBIN ulica AL. NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 25 kod pocztowy 59-300 poczta LUBIN kraj POLSKA 2016-03-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejRZUCOKIEM@O2.PL2016-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.10.2015 R.2016-03-18 do dziś
219.06.2023 R. ZMIANA §7 I § 112023-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-03-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleJEDNOMYŚLNĄ UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW W DNIU 31.10.2015 R. PODJĘTO DECYZJĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKE JAWNĄ POPRZEZ DOSTOSOWANIE W FORMIE ANEKSU UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ DO WYMOGÓW SPÓŁKI JAWNEJ. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JEST DOBROWOLNE NA PODSTAWIE ART.26 §4 ZD. 1 I 2 K.S.H.2016-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA. GELCZUK, K. CHRAPLIWA, J. GALAS, R. JANKOWSKI PRACOWNIA OPTYCZNA RZUĆ OKIEM SPÓŁKA CYWILNA2016-03-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-03-18 do dziś
5. Numer REGON0224787012016-03-18 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGELCZUK2016-03-18 do dziś
2. ImionaANNA MANUELA2016-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-03-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2016-03-18 do dziś
2. ImionaROMUALD PIOTR2016-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-03-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALAS2016-03-18 do dziś
2. ImionaJACEK ARTUR2016-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-03-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-18 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRAPLIWA2016-03-18 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2016-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-03-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-03-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KĄZDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2016-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRAPLIWA2016-03-18 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2016-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALAS2016-03-18 do dziś
2. ImionaJACEK ARTUR2016-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2016-03-18 do dziś
2. ImionaROMUALD PIOTR2016-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGELCZUK2016-03-18 do dziś
2. ImionaANNA MANUELA2016-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-28 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-17 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-06-22 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-06-22 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-06-22 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów