„APTEKA ZDROWIE” DR FARM. TADEUSZ DOPIERAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000605245
Numer REGON: 363859675
Numer NIP: 7792440332
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-02
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/531695/23/69]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA ZDROWIE” DR FARM. TADEUSZ DOPIERAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-03-02 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. GALILEUSZA nr domu 8 kod pocztowy 60-159 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2016-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.08.2015 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY OLGA ALBA-ZWIERNIK- ZASTĘPCA NOTARIUSZA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO W POZNANIU (OSIEDLE NA MURAWIE NR 12), REP. A NR 7900/20152016-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-03-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2016-03-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleDOTYCHCZASOWA DZIAŁANOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ POD NAZWĄ: „APTEKA ZDROWIE” DR. FARM. TADEUSZ DOPIERAŁA PRZEKSZTAŁCONA ZOSTAŁA- W TRYBIE PRZEPISÓW KSH- W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ: „APTEKA ZDROWIE” DR FARM. TADEUSZ DOPIERAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, A UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZOSTAŁY W CAŁOŚCI POKRYTE MAJĄTKIEM PRZEKSZTAŁCANEGO PRZEDSIĘBIORCY. OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTE ZOSTAŁO PRZEZ PRZEKSZTAŁCAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĘ W DNIU 18.08.2015 R. W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 7897/2015 (ZASTĘPCA NOTARIALNY OLGA ALBA-ZWIERNIK, KANCELARIA NOTARIALNA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO W POZNANIU, OS. NA MURAWIE 12).2016-03-02 do dziś
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracjiZŁOŻONO OŚWIADCZENIE, ŻE ZAMIAR PRZEKSZTAŁCENIA NIE PODLEGA ZGŁOSZENIU2016-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„APTEKA ZDROWIE” DR. FARM. TADEUSZ DOPIERAŁA NIP 7790010455, REGON 6344286262016-03-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2016-03-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOPIERAŁA2018-09-06 do dziś
2. ImionaANNA JANINA2018-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000,00 ZŁ2018-09-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOPIERAŁA2018-09-06 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAKUB2018-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000,00 ZŁ2018-09-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOPIERAŁA2018-09-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ JACEK2018-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000,00 ZŁ2018-09-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego108000,00 ZŁ2016-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-03-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOPIERAŁA2018-09-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ JACEK2018-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-09-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOPIERAŁA2016-03-02 do dziś
2. ImionaANNA JANINA2016-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-03-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOPIERAŁA2016-03-02 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAKUB2016-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-03-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.06.2017 okres OD 02.03.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
2data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
3data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
4data złożenia 28.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
5data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
6data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
7data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.03.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.03.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów