A.D.R. TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000604989
Numer REGON: 363840256
Numer NIP: 7312051092
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-29
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-06-24
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/17751/21/222]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.D.R. TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE2016-02-29 do dziś
2. Adresmiejscowość PABIANICE ulica UL. GEN. ROMUALDA TRAUGUTTA nr domu 4 kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj POLSKA 2016-02-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuODDZIAŁ A.D.R.TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKOWSKI gmina GRABICA miejscowość GRABICA2016-02-29 do dziś
3. Adresmiejscowość GRABICA nr lokalu 13 kod pocztowy 97-306 poczta GRABICA kraj POLSKA 2016-02-29 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.02.2016R., NOTARIUSZ EWA SŁUGOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 451/2016 - UMOWA SPÓŁKI2016-02-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-02-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAJSKI2018-01-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ KAZIMIERZ2018-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000,00 ZŁ2018-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego110000,00 ZŁ2016-02-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-02-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ (W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO)W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYM JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIENIE (PROKURA SAMOISTNA).2016-02-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRĄBSKA2016-02-29 do dziś
2. ImionaJUSTYNA MARIA2016-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-02-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 50 A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH2016-02-29 do dziś
249 50 B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-02-29 do dziś
352 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2016-02-29 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-02-29 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-02-29 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-02-29 do dziś
752 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.03.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
2data złożenia 14.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.03.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.03.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów