CUKIERNIA KAWA MIÓD JOCHYMEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000604881
Numer REGON: 363899226
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-01-10
Sygnatura akt[RDF/366248/22/85]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-03-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA KAWA MIÓD JOCHYMEK SPÓŁKA JAWNA2019-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina JERZMANOWICE-PRZEGINIA miejscowość JERZMANOWICE2016-03-03 do dziś
2. Adresmiejscowość JERZMANOWICE ulica UL. RAJSKA nr domu 5 kod pocztowy 32-048 poczta JERZMANOWICE kraj POLSKA 2017-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.02.2016 ROKU2016-03-03 do dziś
201.07.2019 R. - PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI2019-08-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOCHYMEK2019-08-01 do dziś
2. ImionaKAMIL2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-08-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-08-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-08-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOCHYMEK2019-08-01 do dziś
2. ImionaIZABELA2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-08-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-08-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-08-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-03-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2016-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOCHYMEK2019-08-01 do dziś
2. ImionaKAMIL2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOCHYMEK2019-08-01 do dziś
2. ImionaIZABELA2019-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-03-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2016-03-03 do dziś
210 52 Z PRODUKCJA LODÓW2016-03-03 do dziś
310 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2016-03-03 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-03-03 do dziś
547 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-03 do dziś
656 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-03-03 do dziś
756 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2016-03-03 do dziś
856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2016-03-03 do dziś
956 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2016-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-20 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-30 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-18 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów