BUSINESS HOUSE WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000604737
Numer REGON: 363833724
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-29
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-09-04
Sygnatura akt[RDF/236813/20/489]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS HOUSE WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-02-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARCONICH nr domu 3 nr lokalu A kod pocztowy 02-954 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.01.2016 R., REP. A NR 52/2016, NOTARIUSZ OLGA KUBIAK-KRYNKE W WARSZAWIE2016-02-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-02-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMSKI2016-02-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRZYSZTOF2016-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2020-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACHIMIAK2016-02-29 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2016-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2020-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISZCZUK2016-02-29 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2016-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2020-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-29 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2016-02-29 do dziś
2. ImionaJAKUB GRZEGORZ2016-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2020-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-29 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKALSKI2016-02-29 do dziś
2. ImionaPATRYK2016-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2020-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2020-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-02-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. OŚWIADCZENIA SKŁADANE SPÓŁCE ORAZ DORĘCZENIA PISM SPÓŁCE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA.2016-02-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISZCZUK2016-02-29 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2016-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMSKI2016-02-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRZYSZTOF2016-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACHIMIAK2016-02-29 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2016-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2016-02-29 do dziś
2. ImionaJAKUB GRZEGORZ2016-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-29 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKALSKI2016-02-29 do dziś
2. ImionaPATRYK2016-02-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-02-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-02-29 do dziś
269 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2016-02-29 do dziś
364 1 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-02-29 do dziś
470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-02-29 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-02-29 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-02-29 do dziś
766 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2016-02-29 do dziś
864 91 Z LEASING FINANSOWY2016-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2017 okres OD 07.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
2data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
3data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4data złożenia 04.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.01.2016 DO 31.12. 20162017-08-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów