ARTKOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000604589
Numer REGON: 363872718
Numer NIP: 6832088847
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-12-28
Sygnatura akt[RDF/273443/20/569]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTKOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. TADEUSZA ŚLIWIAKA nr domu 53 kod pocztowy 30-798 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.02.2016 R., REP. A NR 1111/2016, NOTARIUSZ MACIEJ KUŁAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA MAZUR-KUŁAKOWSKA, MACIEJ KUŁAKOWSKI, MARCIN SOLAK SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE2016-03-01 do dziś
228.03.2019R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 3 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MACIEJA KUŁAKOWSKIEGO, Z KAN. NOT. W KRAKOWIE REP. A NR 2547/2019.2019-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBICA2016-03-01 do dziś
2. ImionaMARTA DARIA2016-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ2016-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDNOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.2016-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBICA2016-03-01 do dziś
2. ImionaHENRYK MAREK2016-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-03-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2016-03-01 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-03-01 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-01 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-03-01 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-03-01 do dziś
633 12 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2016-03-01 do dziś
781 29 POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2016-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.03.2016 DO 31.12.20162018-12-04 do dziś
2data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
3data złożenia 01.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
4data złożenia 28.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.03.2016 DO 31.12.20162018-12-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.03.2016 DO 31.12.20162018-12-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów