A-G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000604516
Numer REGON: 363813561
Numer NIP: 5482672604
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-09-06
Sygnatura akt[RDF/560828/23/472]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina SKOCZÓW miejscowość SKOCZÓW2016-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość SKOCZÓW ulica UL. MICKIEWICZA nr domu 21E kod pocztowy 43-430 poczta SKOCZÓW kraj POLSKA 2016-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.02.2016 ROKU, REPERTORIUM A NR 660/2016 NOTARIUSZ BEATA CIŚLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. KOMOROWICKIEJ 182016-02-25 do dziś
28.03.2016 ROKU, REP. A NR 1427/2016 NOTARIUSZ BEATA CIŚLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. KOMOROWICKIEJ 18 - ZMIANA § 72016-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBACZKA2016-02-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MARCIN2016-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-04-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-04-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-02-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁOTYCH2016-02-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego713.935,00 ZŁ2016-04-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2016-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.000,00 ZŁOTYCH2016-02-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-25 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego704.935,00 ZŁ2016-04-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2016-04-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBACZKA2016-02-25 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2016-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-04-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-04-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-04-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-02-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁOTYCH2016-02-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego713.935,00 ZŁ2016-04-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2016-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.000,00 ZŁOTYCH2016-02-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-25 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego704.935,00 ZŁ2016-04-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2016-04-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA-G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3635899972016-02-25 do dziś
4. Numer KRS0000598861 2016-02-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2016-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA-G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3635899972016-02-25 do dziś
4. Numer KRS0000598861 2016-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2016-02-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-02-25 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-02-25 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-02-25 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2016-02-25 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-02-25 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-02-25 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2017 okres OD 05.02.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
2data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5data złożenia 06.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-11-06 do dziś
6data złożenia 15.10.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
7data złożenia 06.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.02.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-11-06 do dziś
6OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów