BUSZKA CORE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000604368
Numer REGON: 363871417
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-01-11
Sygnatura akt[RDF/274502/21/925]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSZKA CORE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-03-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-03-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SŁONECZNIKOWA nr domu 6A nr lokalu - kod pocztowy 30-213 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.02.2016 R., NOTARIUSZ TOMASZ GÓRNIKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W JORDANOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA 7, REPERTORIUM A NR 767/20162016-03-01 do dziś
221.04.2016 R., REP. A NR 9705/2016, NOTARIUSZ MARTA SAJKIEWICZ - ZARZYCKA, KANCELARIA NOTARIANA W KRAKOWIE. ZMIANA: §6, §9 UST.1, §15 UST.2 UMOWY SPÓŁKI.2016-06-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCORE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1214543452016-03-01 do dziś
4. Numer KRS0000377935 2016-03-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLA CORE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2016-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1214810232016-03-01 do dziś
4. Numer KRS0000432130 2016-03-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-03-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH)2016-03-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.681.900,00 ZŁOTYCH2016-06-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2016-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1900 ZŁ (TYSIĄC DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)2016-03-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-03-01 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.680.000,00 ZŁOTYCH2016-06-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2016-06-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCORE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2016-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1229829682016-03-01 do dziś
4. Numer KRS0000485232 2016-03-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-03-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH)2016-03-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego7.825.270,00 ZŁOTYCH2016-06-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2016-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego8000 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2016-03-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-03-01 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego7.817.270,00 ZŁOTYCH2016-06-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2016-06-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2016-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCORE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1214543452016-03-01 do dziś
4. Numer KRS0000377935 2016-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-03-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-03-01 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-03-01 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-03-01 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-03-01 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-03-01 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-03-01 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-03-01 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-03-01 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2016-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.03.2016 DO 31.12.20162018-01-23 do dziś
2data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
6data złożenia 11.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów