FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA SPIDITRANS ANDRZEJ KANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-09-25 godz. 18:27:10
Numer KRS: 0000604111
Numer REGON: 363813354
Numer NIP: 6521726820
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-10-20
Sygnatura akt[RDF/454164/22/751]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA SPIDITRANS ANDRZEJ KANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina BESTWINA miejscowość JANOWICE2016-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość JANOWICE ulica UL. JANOWICKA nr domu 112 kod pocztowy 43-512 poczta BESTWINA kraj POLSKA 2016-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.12.2015 R., NOTARIUSZ MICHAŁ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. PIWOWARSKIEJ 8, REP. A NR 8526/20152016-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2016-02-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY JEDNOOSOBOWEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE ART. 584 ZE ZNACZKIEM 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH - OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY Z DNIA 18.12.2015 R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 8523/2015 PRZEDSIĘBIORCA PRZEKSZTAŁCANY - FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA SPIDITRANS ANDRZEJ KANIA, NIP: 6521582108, REGON: 241735918 PRZEDSIĘBIORCA PRZEKSZTAŁCONY - FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA SPIDITRANS ANDRZEJ KANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA SPIDITRANS ANDRZEJ KANIA2016-02-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2016-02-25 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIA2021-08-05 do dziś
2. ImionaMONIKA KAROLINA2021-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ2022-07-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-08-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIA2022-07-26 do dziś
2. ImionaWERONIKA2022-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2022-07-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A/W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B/W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2016-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANCLIK2021-08-05 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ANDRZEJ2021-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-08-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-02-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2016-02-25 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-02-25 do dziś
333 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2016-02-25 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-02-25 do dziś
545 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-02-25 do dziś
646 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-02-25 do dziś
746 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2016-02-25 do dziś
846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2016-02-25 do dziś
946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2016-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 25.02.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
2data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
3data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
4data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
5data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
6data złożenia 08.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-08 do dziś
7data złożenia 20.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.02.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-08 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.02.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów