SYSTEM OBSŁUGI NAJMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000604035
Numer REGON: 363795337
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-04-27
Sygnatura akt[RDF/288565/21/196]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSYSTEM OBSŁUGI NAJMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. HENRYKA PACHOŃSKIEGO nr domu 32A nr lokalu 27 kod pocztowy 31-223 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-02-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSYSTEM@BOBRYNAJEM.PL2016-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.02.2016R.2016-02-24 do dziś
227.02.2019R., NOTARIUSZ AGNIESZKA SZEWCZYK-DZIURA, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECHA DOMARADZKIEGO I AGNIESZKI SZEWCZYK-DZIURY W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 1688/2019, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE JEJ NOWEJ TREŚCI.2019-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUCH2016-02-24 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MARIAN2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1800 ZŁ2019-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOSTEK2016-02-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA DOMINIKA2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900 ZŁ2019-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYZIK2019-03-13 do dziś
2. ImionaWIKTOR JAN2019-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900 ZŁ2019-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-13 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARTORYSKI2019-03-13 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ2019-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-13 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYZIK2019-03-13 do dziś
2. ImionaDOROTA2019-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900 ZŁ2019-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALUCH2016-02-24 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MARIAN2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-02-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-02-24 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-02-24 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2016-02-24 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-02-24 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-02-24 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.06.2017 okres OD 24.02.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
2data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
3data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
4data złożenia 03.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
5data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.02.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.02.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów