BUON GUSTO KAREŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000603927
Numer REGON: 363799329
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-03-30
Sygnatura akt[RDF/194543/20/488]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUON GUSTO KAREŁ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2016-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZABRZE gmina ZABRZE miejscowość ZABRZE2016-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABRZE ulica UL. CIESZYŃSKA nr domu 2 nr lokalu 4 kod pocztowy 41-800 poczta ZABRZE kraj POLSKA 2016-02-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKLAUDIA.KAREL@CZPFENIKS.PL2016-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.02.2016 R. 22.02.2016 R. - ZMIENIONO: §1 PKT 2; §2; §5 PKT 2)2016-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOŁTYSEK KAREŁ2016-02-24 do dziś
2. ImionaKLAUDIA2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-02-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-02-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-02-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAREŁ2016-02-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MIROSŁAW2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-02-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-02-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-02-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAREŁ2016-02-24 do dziś
2. ImionaRAFAŁ EDGAR2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-02-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOŁTYSEK KAREŁ2016-02-24 do dziś
2. ImionaKLAUDIA2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAREŁ2016-02-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MIROSŁAW2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAREŁ2016-02-24 do dziś
2. ImionaRAFAŁ EDGAR2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów