BUDOMONT SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000603769
Numer REGON: 363787250
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-23
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-01-20
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/20447/20/511]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2016-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMONT SPÓŁKA AKCYJNA2016-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 7964 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY REJESTROWY2016-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SZTUMSKI gmina STARY DZIERZGOŃ miejscowość TABORY2021-01-20 do dziś
2. Adresmiejscowość TABORY nr domu 1 kod pocztowy 82-450 poczta STARY DZIERZGOŃ kraj POLSKA 2021-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 16.11.2015 ROKU PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ NAGÓRSKĄ-PROTASIUK W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, PRZY ULICY JAŚKOWA DOLINA 6/2, REPERTORIUM A NR 4425/2015 ORAZ AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 13 STYCZNIA 2016 ROKU PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ NAGÓRSKĄ - PROTASIUK W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, PRZY ULICY JAŚKOWA DOLINA 6/2. REPERTORIUM A NR 58/2016 WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ZMIENIŁO STATUT W BRZMIENIU NADANYM W DNIU 11.06.1992 ROKU PRZED NOTARIUSZEM W GDAŃSKU, KRYSTYNĄ BINKOWSKĄ, REPERTORIUM A NR 3168/92 ZMIENIONYM UCHWAŁĄ Z DNIA 30.06.1993 ROKU, REPERTORIUM A NR 3012/1993 ROKU, PODJĘTĄ PRZED NOTARIUSZEM W GDAŃSKU KRYSTYNĄ BINKOWSKĄ W TEN SPOSÓB, ŻE CAŁĄ TREŚĆ TEGO ZMIENIONEGO STATUTU ZOSTAJE ZASTĄPIONA TREŚCIĄ STATUTU PRZYJĘTEGO PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 16.11.2015 R. PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ NAGÓRSKĄ-PROTASIUK W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, PRZY ULICY JAŚKOWA DOLINA 6/2, REPERTORIUM A NR 4425/2015, A DODATKOWO-§8 STATUTU SPÓŁKI ZOSTAŁ ZMIENIONY UCHWAŁAMI NR 3/2016 I 4/2016 PRZYJĘTYMI PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 13.01.2016 ROKU PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ NAGÓRSKĄ - PROTASIUK W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY ULICY JAŚKOWA DOLINA 6/2, REPERTORIUM A NR 58/2016 POPRZEZ DODANIE W §8 STATUTU SPÓŁKI UST.3 I 4.2016-02-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 19.08.2020 R. PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ NAGÓRSKĄ - PROTASIUK W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, PRZY UL. JAŚKOWA DOLINA 6/2, REPERTORIUM A NR 2625/2020 - ZMIANA STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI USTĘPU 3 W § 1 STATUTU SPÓŁKI I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA USTĘPOWI 3 W § 1 STATUTU SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 17.11.2020 R. PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ NAGÓRSKĄ - PROTASIUK W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, PRZY UL. JAŚKOWA DOLINA 6/2, REPERTORIUM A NR 4564/2020 - ZMIANA STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE USTĘPU 7 W § 4 STATUTU SPÓŁKI.2021-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-23 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2016-02-23 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2016-02-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2016-02-23 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10002016-02-23 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2016-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty98606,65 ZŁ2016-02-23 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2016-02-23 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002016-02-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-02-23 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2016-02-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-02-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ZARZĄD UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO2016-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKA2021-01-20 do dziś
2. ImionaIWONA2021-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2016-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCHORĄŻEWICZ2021-01-20 do dziś
2. ImionaKAROLINA2021-01-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-20 do dziś
21. NazwiskoCHMIELEWSKI2021-01-20 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2021-01-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-20 do dziś
31. NazwiskoKNOWSKA RZEPCZYŃSKA2021-01-20 do dziś
2. ImionaMONIKA ANNA2021-01-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2016-02-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-02-23 do dziś
216 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2016-02-23 do dziś
323 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2016-02-23 do dziś
423 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2016-02-23 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-02-23 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-02-23 do dziś
746 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2016-02-23 do dziś
846 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2016-02-23 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
2data złożenia 24.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-15 do dziś
3data złożenia 24.01.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-15 do dziś
4data złożenia 30.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-30 do dziś
5data złożenia 14.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-15 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-15 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-30 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-15 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-15 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-30 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów