BOZ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000603767
Numer REGON: 363798488
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-06-25
Sygnatura akt[RDF/303107/21/53]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOZ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2016-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. GEODETÓW nr domu 3 kod pocztowy 35-959 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2016-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.02.2016R., REP. A NR 536/2016, NOTARIUSZ AGNIESZKA MORAWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE2016-02-24 do dziś
228.12.2017R., REP. A NR 5178/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY EWA MAJKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA AGNIESZKI MORAWIEC KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, DODANO PAR. 14A2018-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIJOŚ2016-02-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JAN2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ2016-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGÓRSKI2016-02-24 do dziś
2. ImionaJAN MARIAN2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ2016-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2016-02-24 do dziś
2. ImionaJERZY MARIAN2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ2016-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2016-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.2016-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIJOŚ2016-02-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JAN2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2016-02-24 do dziś
2. ImionaJERZY MARIAN2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGÓRSKI2016-02-24 do dziś
2. ImionaJAN MARIAN2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZGÓRSKI2016-02-24 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2016-02-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 1 REKLAMA2016-02-24 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-02-24 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-02-24 do dziś
443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-02-24 do dziś
543 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-02-24 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-02-24 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-02-24 do dziś
870 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-02-24 do dziś
977 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2016-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2017 okres OD 24.02.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
2data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
3data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.02.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.02.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów