BUDOMAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RUSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000603377
Numer REGON: 363781855
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-04-29
Sygnatura akt[RDF/289246/21/500]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-02-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RUSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-02-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica AL. WŁÓKNIARZY nr domu 221/225 kod pocztowy 90-642 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2016-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115 LUTEGO 2016 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KROL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 676/20162016-02-22 do dziś
202.03.2018 R., NOTARIUSZ ANNA MAŁGORZATA Z.KRÓL KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REP. A NR 1892/2018, DODANO W § 9 PUNKT 9.4 UMOWY SPÓŁKI2018-04-13 do dziś
32019.09.12R., REPERTORIUM A NR 5873/2019, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL - ZMIANA § 6, §7, § 8, § 10, § 112019-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOMAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3626967512016-02-22 do dziś
4. Numer KRS0000579286 2016-02-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIAK2016-02-22 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MIECZYSŁAW2016-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-02-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-02-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-02-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-02-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej7.000,00 ZŁ2020-11-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego7.000,00 ZŁ2020-11-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-22 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2020-11-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-11-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ2016-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDOMAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3626967512016-02-22 do dziś
4. Numer KRS0000579286 2016-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-02-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2016-02-22 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-02-22 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-02-22 do dziś
443 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-02-22 do dziś
564 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-02-22 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-02-22 do dziś
768 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2016-02-22 do dziś
870 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2016-02-22 do dziś
973 1 REKLAMA2016-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2017 okres OD 22.02.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
2data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
3data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
4data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
5data złożenia 29.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.02.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów