BUD-WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000603269
Numer REGON: 363780608
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-08-18
Sygnatura akt[RDF/324151/21/571]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-02-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2016-02-22 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. NIESZAWSKA nr domu 12 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2016-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.02.2016 R.; REP.A NR 489/2016; NOTARIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU2016-02-22 do dziś
203.03.2020R.; REP. A NR 1758/2020; NOTARIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN; KANCELARIA NOTARIALNA, PLAC RAPACKIEGO 2, 87-100 TORUŃ ZMIANA: §3 UST.2, §3 UST.3, §5 UST.1 DODANO: §4 UST.2 ZE ZNACZKIEM 1 UMOWY2020-06-12 do dziś
307.10.2020R.; REP. A NR 6184/2020; NOTARIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN; KANCELARIA NOTARIALNA KRYSTIAN BUSZMAN, UL. PLAC RAPACKIEGO 2, 87-100 TORUŃ ZMIANA §5 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY2021-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUD-WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3635119432016-02-22 do dziś
4. Numer KRS0000597014 2016-02-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROPKOWSKI2016-02-22 do dziś
2. ImionaJERZY2016-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-02-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-02-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-02-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-02-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000,00 ZŁ2016-02-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000,00 ZŁ2016-02-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.000,00 ZŁ2016-02-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROPKOWSKI2020-06-12 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-06-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-06-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-06-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-06-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-06-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3000,00 ZŁ2020-06-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3000,00 ZŁ2020-06-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3000,00 ZŁ2020-06-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ TJ. BUD-WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z ZASADĄ REPREZENTACJI PRZEWIDZIANA W JEJ UMOWIE SPÓŁKI2016-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUD-WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3635119432016-02-22 do dziś
4. Numer KRS0000597014 2016-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKROPKOWSKI2016-02-22 do dziś
2. ImionaJERZY2016-02-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2016-02-22 do dziś
21. NazwiskoKROPKOWSKI2020-06-12 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-06-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2020-06-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-02-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2016-02-22 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-02-22 do dziś
342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2016-02-22 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-02-22 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-02-22 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-02-22 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-02-22 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2016-02-22 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2017 okres OD 22.02.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
2data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
3data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
4data złożenia 29.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5data złożenia 18.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-08-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.02.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-08-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów