INTEGRA VERITAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000603217
Numer REGON: 363783995
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-03-27
Sygnatura akt[RDF/475186/23/141]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA VERITAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-02-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SIEMOMYSŁA nr domu 11 kod pocztowy 30-571 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-09-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejVSEVOLOD.IEFREMOV@GMAIL.COM2019-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.02.2016 R.2016-02-22 do dziś
225.02.2017R. ZMIANA: §3.2017-03-15 do dziś
3§1, §3, §4, §5, §6, §8, §10, §11, §15, §16 / 27.08.20192019-10-10 do dziś
423.07.2021R., ZMIANA §42021-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARASENKO2016-02-22 do dziś
2. ImionaVLADYSLAV2016-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4000 ZŁ2016-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAVRENKO2016-02-22 do dziś
2. ImionaIHOR2016-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁ2016-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARASENKO2016-02-22 do dziś
2. ImionaVLADYSLAV2016-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAVRENKO2016-02-22 do dziś
2. ImionaIHOR2016-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoIEFREMOV2017-09-27 do dziś
2. ImionaVSEVOLOD2017-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2019-10-10 do dziś
21. NazwiskoGODEK2019-10-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PAWEŁ2019-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2019-10-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-10-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-07-27 do dziś
255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2021-07-27 do dziś
355 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2021-07-27 do dziś
459 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2021-07-27 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-07-27 do dziś
674 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2021-07-27 do dziś
796 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2021-07-27 do dziś
896 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2021-07-27 do dziś
947 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.03.2017 okres OD 22.02.2016 DO 31.12.20162017-04-03 do dziś
2data złożenia 23.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
3data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
4data złożenia 12.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
5data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
6data złożenia 31.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
7data złożenia 27.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.02.2016 DO 31.12.20162017-04-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.02.2016 DO 31.12.20162017-04-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów