BONECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000602818
Numer REGON: 363758589
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-09-13
Sygnatura akt[RDF/420670/22/487]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO nr domu 326 kod pocztowy 51-312 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.01.2016 R., NOTARIUSZ DOMINIKA GRODZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DOMINIKA GRODZIŃSKA SIMONA KRUKOWSKA S.C., UL. KWAWIECKA 3 LOK. 15-16 WROCŁAW, REP. A NR 479/20162016-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIAK2016-02-17 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA BOŻENA2016-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1198 (JEDEN TYSIĄC STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 119.800,00 ZŁ (STO DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH.2019-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego120000,00 ZŁ2016-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 15.000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH), WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.2016-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2019-04-12 do dziś
2. ImionaJAN MARIAN2019-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIAK2016-02-17 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA BOŻENA2016-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-02-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-02-17 do dziś
256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-02-17 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2016-02-17 do dziś
456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2016-02-17 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2016-02-17 do dziś
696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-17 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2016-02-17 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-02-17 do dziś
964 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2017 okres OD 14.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
2data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3data złożenia 14.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-14 do dziś
4data złożenia 20.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-20 do dziś
5data złożenia 27.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-27 do dziś
6data złożenia 13.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-14 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-20 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów