EMPIRIA DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000602796
Numer REGON: 243110996
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-09-10
Sygnatura akt[RDF/328764/21/693]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-02-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 243110996 NIP 63322314022016-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPIRIA DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat JASTRZĘBIE-ZDRÓJ gmina JASTRZĘBIE-ZDRÓJ miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ2016-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ulica UL. ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 10A kod pocztowy 44-335 poczta JASTRZĘBIE-ZDRÓJ kraj POLSKA 2016-07-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejDORADZTWO@EMPIRIADUO.PL2016-02-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EMPIRIADUO.PL2016-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.12.2015 R. - NOTARIUSZ KATARZYNA SURMA, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU, REP.A NR 3163/20152016-02-17 do dziś
230.01.2019 R. - REP.A NR 523/2019, NOTARIUSZ JACEK TURSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH ZMIENIONO: §4 UST.2, §5 UST.2, §7 UST.12019-04-15 do dziś
312.07.2019 R. - REP.A.NR 3745/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA SURMA, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU ZMIENIONO: §7 UST.12019-09-02 do dziś
426.03.2021 R., NOTARIUSZ JACEK TURSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 1697/2021 - ZMIENIONO: §4 UST.2, §5 UST.1, §7 UST.1; - USUNIĘTO: §5 UST.2 UMOWY SPÓŁKI2021-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-02-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW CELU PRZEKSZTAŁCENIA „EMPIRIA DUO SZKOLENIA ZAWODOWE ORAZ DORADZTWO BHP I PPOŻ” C. STANEK, J. KOWALSKI S.C. Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU-ZDROJU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, WSPÓLNICY PODJĘLI NA MOCY ART.551 §2 KSH UCHWAŁĘ W DNIU 30 GRUDNIA 2015 ROKU PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ SURMĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU (AKT NOTARIALNY REP.A NR 3157/2015) O PRZEKSZTAŁCENIU. WSZYSCY WSPÓLNICY ZŁOŻYLI OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ. DANE WSPÓLNIKÓW PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI CYWILNEJ: 1. CEZARY PIOTR STANEK - NIP: 6331073881, REGON: 276684935, 2. JAKUB KRZYSZTOF KOWALSKI - NIP: 6332090261, REGON: 243081830, 3. EMPIRIA DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - KRS 0000590328, NIP: 6332234895.2016-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„EMPIRIA DUO SZKOLENIA ZAWODOWE ORAZ DORADZTWO BHP I PPOŻ” C. STANEK, J. KOWALSKI S.C.2016-02-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-02-17 do dziś
5. Numer REGON2431109962016-02-17 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMPIRIA DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3631756232016-02-17 do dziś
4. Numer KRS0000590328 2016-02-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANEK2016-02-17 do dziś
2. ImionaCEZARY PIOTR2016-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-02-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-02-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-02-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-02-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00;-ZŁ2016-02-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2019-04-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2019-04-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-02-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA2016-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMPIRIA DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3631756232016-02-17 do dziś
4. Numer KRS0000590328 2016-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-02-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-02-17 do dziś
235 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2016-02-17 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2016-02-17 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2016-02-17 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-17 do dziś
682 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2016-02-17 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 17.02.2016 DO 31.12.20162018-03-15 do dziś
2data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
5data złożenia 10.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.02.2016 DO 31.12.20162018-03-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.02.2016 DO 31.12.20162018-03-15 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów