„MYRON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000602785
Numer REGON: 363777279
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2018-05-30
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/990/18/823]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„MYRON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina ŚWIERKLANIEC miejscowość ŚWIERKLANIEC2018-02-27 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIERKLANIEC ulica UL. PARKOWA nr domu 36 kod pocztowy 42-622 poczta ŚWIERKLANIEC kraj POLSKA 2018-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.01.2016 R. NOTARIUSZ PIOTR NOLEWAJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH, REPERTORIUM A NR 325/20162016-02-22 do dziś
222.12.2017 R. - REP.A NR 5561/2017, NOTARIUSZ PIOTR NOLEWAJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH - ZMIENIONO: §3 UST.1; §42018-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLUTA2017-12-14 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ŁUKASZ2017-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00;-ZŁ2018-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-02-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2016-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLUTA2017-12-14 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ŁUKASZ2017-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWASZUT2018-02-27 do dziś
2. ImionaMICHAŁ DOMINIK2018-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA JEDNOOSOBOWA (SAMOISTNA)2018-02-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-02-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2018-02-27 do dziś
238 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2018-02-27 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-02-27 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-02-27 do dziś
546 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2018-02-27 do dziś
646 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2018-02-27 do dziś
723 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2018-02-27 do dziś
838 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2018-02-27 do dziś
938 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2018-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.01.2018 okres OD 25.01.2016 DO 31.12.20162018-05-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.01.2016 DO 31.12.20162018-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów