A-CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000602705
Numer REGON: 363754746
Numer NIP: 9721261439
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-08-31
Sygnatura akt[RDF/560029/23/225]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. CZORSZTYŃSKA nr domu 2 kod pocztowy 60-474 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z DNIA 13.07.2015 R., NOTARIUSZ HELENA POSYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 2689/2015, ZMIENIONY DNIA 22.07.2015 R. PRZED NOTARIUSZEM HELENĄ POSYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 2863/2015 - ZMIENIONO § 2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2016-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA-CONSULT HOLDING GROUP A/S2016-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ2016-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-02-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2016-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTERGAARD2016-02-17 do dziś
2. ImionaSOREN2016-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2016-02-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 9 PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH I POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-17 do dziś
223 20 PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH2016-02-17 do dziś
371 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-02-17 do dziś
474 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2017 okres OD 13.07.2015 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
2data złożenia 16.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-03 do dziś
3data złożenia 19.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-19 do dziś
4data złożenia 19.03.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-19 do dziś
5data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
6data złożenia 02.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-02 do dziś
7data złożenia 31.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.07.2015 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-19 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-19 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-02 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.07.2015 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-19 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-19 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-02 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów