ENERGIA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000602599
Numer REGON: 363736719
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-02-08
Sygnatura akt[RDF/276565/21/711]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2016-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. ZIMNA nr domu 4 kod pocztowy 65-707 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2016-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.02.2016R., NOTARIUSZ PIOTR ROMANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP.A.NUMER 1 260/20162016-02-15 do dziś
213.10.2016R. NOTARIUSZ PIOTR ROMANOWSKI,KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NR 12126/2016 - UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2016-10-28 do dziś
303.08.2020R. NOTARIUSZ PIOTR ROMANOWSKI , KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM ‚A’ NR 10843/2020 - ZMIANA: § 5 UST.1;2020-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGIA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3635974942016-02-15 do dziś
4. Numer KRS0000598690 2016-02-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2016-02-15 do dziś
2. ImionaHUBERT2016-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-02-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-02-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2016-02-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego182980,35 ZŁ2016-10-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2016-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego30.757,00 ZŁ2016-02-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2016-02-15 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego152223,35 ZŁ2016-10-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2016-10-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2016-10-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ2016-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-10-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-10-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-10-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-10-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-10-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000,00 ZŁ2016-10-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000,00 ZŁ2016-10-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000,00 ZŁ2016-10-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-10-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST ENERGIA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2016-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGIA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3635974942016-02-15 do dziś
4. Numer KRS0000598690 2016-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-02-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-02-15 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-02-15 do dziś
333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2016-02-15 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2016-02-15 do dziś
556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2020-09-09 do dziś
693 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2020-09-09 do dziś
793 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2020-09-09 do dziś
893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-09-09 do dziś
956 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.03.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
2data złożenia 06.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-06 do dziś
3data złożenia 12.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
4data złożenia 28.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-28 do dziś
5data złożenia 08.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.03.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-06 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-28 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-28 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów