A-TECH ATHLETIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000602553
Numer REGON: 363742080
Numer NIP: 6423193742
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/512671/23/856]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-TECH ATHLETIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RYBNIK gmina RYBNIK miejscowość RYBNIK2016-02-16 do dziś
2. Adresmiejscowość RYBNIK ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 59 kod pocztowy 44-200 poczta RYBNIK kraj POLSKA 2016-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.02.2016 R.2016-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEK2016-02-16 do dziś
2. ImionaKAMIL2016-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ2016-02-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWIŃSKI2016-02-16 do dziś
2. ImionaKONRAD2016-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2016-02-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-02-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2016-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEK2016-02-16 do dziś
2. ImionaKAMIL2016-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-02-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-16 do dziś
246 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-02-16 do dziś
346 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-02-16 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-02-16 do dziś
573 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2016-02-16 do dziś
673 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2016-02-16 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2016-02-16 do dziś
873 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2016-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 16.02.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
2data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
4data złożenia 10.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
5data złożenia 19.05.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-19 do dziś
6data złożenia 10.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
7data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.02.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.02.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2023-03-012023-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów