GRUPA WALOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000602319
Numer REGON: 363731573
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-09-15
Sygnatura akt[RDF/329888/21/861]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA WALOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 134 nr lokalu 16 kod pocztowy 53-315 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-02-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejJSLAWUSKI@GRUPAWALOR.PL2016-02-15 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.GRUPAWALOR.PL2016-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.02.2016 R.2016-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁAWUSKI2016-02-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAKUB2016-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2016-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2016-02-15 do dziś
2. ImionaWOJCIECH STEFAN2016-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2016-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-02-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁAWUSKI2016-02-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAKUB2016-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2016-02-15 do dziś
2. ImionaWOJCIECH STEFAN2016-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-02-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-02-15 do dziś
271 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-02-15 do dziś
371 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-02-15 do dziś
472 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-02-15 do dziś
574 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-02-15 do dziś
674 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2016-02-15 do dziś
774 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-15 do dziś
831 0 PRODUKCJA MEBLI2016-02-15 do dziś
941 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2017 okres OD 15.02.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
2data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3data złożenia 29.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-29 do dziś
4data złożenia 13.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-13 do dziś
5data złożenia 15.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.02.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-13 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.02.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów