SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CYTADELA”

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000602176
Numer REGON: 610234846
Numer NIP: 7751153216
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-29
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/543647/23/295]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2016-02-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 610234846 NIP 77511532162016-02-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CYTADELA”2016-02-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze RS 931 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PŁOCKU2016-02-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina ŻYCHLIN miejscowość DOBRZELIN2016-02-29 do dziś
2. Adresmiejscowość DOBRZELIN ulica UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY nr domu 89 kod pocztowy 99-319 poczta DOBRZELIN kraj POLSKA 2016-02-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.09.1995 R.2016-02-29 do dziś
25.12.2018R. - UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2019-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-02-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2016-02-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKACZMAREK2023-01-05 do dziś
2. ImionaEWELINA2023-01-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-01-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-05 do dziś
21. NazwiskoDAŁEK2023-01-05 do dziś
2. ImionaJACEK2023-01-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2023-01-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-05 do dziś
31. NazwiskoZNYK2022-05-05 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-05-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-10-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2016-02-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPIAK2022-06-13 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSMAŁEK2022-06-13 do dziś
2. ImionaBEATA2022-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISZCZAK2022-06-13 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2022-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-02-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-02-29 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-02-29 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-02-29 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-02-29 do dziś
581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-13 do dziś
2data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
4data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
5data złożenia 25.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-25 do dziś
6data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów