APTEKA „RYNKOWA” I.WAŁĘGA, K.WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000602162
Numer REGON: 363736866
Numer NIP: 6070082638
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2024-02-20
Sygnatura akt[RDF/581470/24/879]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-02-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „RYNKOWA” I.WAŁĘGA, K.WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA2016-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CHODZIESKI gmina BUDZYŃ miejscowość BUDZYŃ2016-02-16 do dziś
2. Adresmiejscowość BUDZYŃ ulica UL. RYNKOWA nr domu 23 kod pocztowy 64-840 poczta BUDZYŃ kraj POLSKA 2016-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.12.2015R.2016-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŁĘGA2016-02-16 do dziś
2. ImionaIZABELA2016-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-02-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-02-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-02-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2016-02-16 do dziś
2. ImionaKATARZYNA RENATA2016-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-02-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-02-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-02-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2016-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŁĘGA2016-02-16 do dziś
2. ImionaIZABELA2016-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2016-02-16 do dziś
2. ImionaKATARZYNA RENATA2016-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-16 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
3OD 16.02.2016 DO 31.12.20162019-07-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-21 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-14 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-20 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów